Vážená paní, pane,

upozorňujeme Vás, že hodláte vstoupit na internetové stránky, které nejsou určeny široké veřejnosti, ale odborníkům, pedagogům nebo studentům. Mohl(a) byste získané informace nesprávně pochopit či interpretovat. Neneseme odpovědnost za jejich špatné využití.

Prohlašujete:

  1. že jste se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
  2. že jste odborníkem, pedagogem nebo studentem a jste si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník, pedagog nebo student vstupem na tyto stránky vystavovala

Testy

Motto: Zdání klame, ale testem vadne.

Poruchy paměti mohou provázet různá onemocnění mozku. Orientační vyšetření paměti přijde vhod, pokud si daná osoba stěžuje sama na poruchy paměti nebo si jich všimli příbuzní. Vyšetření je také vhodné, pokud během klinického vyšetření pojmeme podezření, že by mohla být přítomna porucha paměti. Hodí se u kognitivních poruch, ale i u různých neurologických, psychiatrických, interních a jiných diagnóz (např. komoce mozku, mozková příhoda, epilepsie, delirium, schizofrenie, renální insuficience).

Proto bychom vám rádi představili metody, jak vyšetřit snadno a rychle paměť a další kognitivní funkce. K tomuto účelu je možné použít naše původní české a inovativní testy, jejichž hlavní výhodou je:

  1. jejich velmi krátké trvání do 5 minut
  2. snadné provedení a vyhodnocení pro administrátora
  3. náročnost pro vyšetřovanou osobu

První upozornění o narušených kognitivních schopnostech může přinést již rozhovor či anamnéza s pacientem. Všimneme si nepřesností, logických chyb ve výpovědích, zhoršené výbavnosti některých údajů, obtížného hledání nebo opisování slova, nevýpravnost či bezobsažnost projevu apod.

Před samotným testováním je dobré prověřit stav smyslů sluchu a zraku, při jejichž postižení mohou být výsledky vyšetření zkreslené. Nabízíme naše osvědčené metody, jak rychle a snadno vyšetřujeme zrak a sluch v ordinaci. Když máme pochybnosti nebo se dozvíme anamnesticky o jejich poruše, je jejich vyšetření žádoucí. Kognitivní porucha bývá občas vysvětlována tím, že dotyčná osoba špatně slyší nebo vidí. Někdy se však na to pouze vymlouvají, a tím se snaží omluvit kognitivní poruchu.

Jednoduše a rychle můžeme vyšetřit sluch přímo v ordinaci tak, že běžným hlasem vyslovujete libovolná trojciferná čísla (např. 941-726-583), které po vás opakuje vyšetřovaná osoba. Když zvládne opakovat dokonce šeptaná čísla, nemá zásadní poruchu sluchu, ale nejspíše problém s kognitivními funkcemi, především řečí a porozuměním.

Zrak můžeme v ordinaci vyšetřit tím, že necháme přečíst nějaký text nebo čtyři postupně se zmenšující předem natištěná písmena a číslice C 5 H 3 v záznamovém formuláři testu POBAV.

Obecné praktické rady a postupy ke správnému testování a jak vyšetřit zrak a sluch v ordinaci si můžete stáhnout zde:

  • Praktické rady a postupy při kognitivním testování: docx

Počínající poruchy paměti a kognitivních funkcí můžete zjistit snadno a rychle pomocí našich dvou původních českých a inovativních testů Amnesia Light and Brief Assessment (se zkratkou ALBA z počátečních písmen anglického názvu) a Pojmenování OBrázků A jejich Vybavení (se zkratkou POBAV z počátečních písmen).

Test ALBA spočívá v opakování věty o šesti slovech, předvádění a vzápětí vybavení šesti gest a nakonec vybavení slov původní věty. V testu POBAV je úkolem nejdříve písemně pojmenovat 20 černobílých obrázků a vzápětí si vzpomenout a napsat co nejvíce jejich názvů během jedné minuty.

Oba testy ALBA a POBAV jsou snadné na provedení a vyhodnocení, ale zároveň náročné pro vyšetřovanou osobu, jsou velmi krátké s trváním do pěti minut a slouží ke zjištění mírných kognitivních deficitů, zejména krátkodobé epizodické nebo dlouhodobé sémantické paměti, afázie a dysgrafie. Kromě toho mohou nepřímo ukázat strukturu myšlení a odhalit některé prvky poruch chování.

Je možné se s nimi nejrychleji seznámit pomocí instruktážních i skutečných videí s pacienty na kanálu YouTube Aleše Bartoše.

Testy ALBA a POBAV je možné stáhnout níže z těchto stránek.

Rovněž existují trhací bloky záznamových archů, které je možné získat od firmy Schwabe žádostí Mgr. Monice Taterové (monika.taterova@schwabe.cz). Trhací bloky obsahují dvě srovnatelné verze testů ALBA a POBAV (tzv. ježková a opičí verze) při nutnosti vyšetřit stejnou osobu tímto testem podruhé.

Hlavní výhodou unikátního testu ALBA je to, že k němu nejsou potřeba žádné pomůcky a dá se vyšetřit zpaměti. Navíc přitom trvá pouhé 2-3 minuty. Zkouška je zaměřena na krátkodobou slovní a epizodickou paměť, ale postihuje i jiné kognitivní funkce (řeč, praxii, pozornost).

Test POBAV je uznán jako certifikovaná metodika Ministerstvem zdravotnictví ČR od r. 2017. Předností testu POBAV je současné vyšetření dlouhodobé sémantické a krátkodobé paměti a psané řeči. Trvá pouze pět minut. Přitom klade minimální nároky na pozornost a čas administrátora, protože většinu činností provádí vyšetřovaná osoba samostatně pod administrátorovým dohledem administrátora.

Obě tyto zkoušky jsou určeny k detekci časných kognitivních poruch pro klinickou praxi. Jsou krátké a snadno proveditelné pro administrátora a přitom náročné pro testovanou osobu díky nápaditým konstrukcím testů. Navíc jsou zábavné pro vyšetřované osoby. Mohou být využity různými specialisty vyšetřující pacienty s kognitivními deficity – nejen neurology, psychiatry, geriatry, ale i psychology, lékárníky, praktickými lékaři, internisty, klinickými logopedy, ergoterapeuty a dalšími.

V naší ordinaci pomocí testů ALBA a POBAV vyšetřujeme téměř každého pacienta s mírnou kognitivní poruchou nebo mírnou demencí. Jsou to pacienti soběstační nebo málo nesoběstační. Ve stadiu rozvinuté demence s jasnou nesoběstačností jsou tyto testy většinou už natolik náročné, že je pacienti už nezvládnou. Proto u rozvinutých demencí doporučujeme sledovat další progresi pomocí Testu kreslení hodin, který je rychlý a provádí si ho vlastně pacient sám.

Testování může být doplněno vyplňováním dotazníky soběstačnosti nebo nálady.

U následujících testů vám nabízíme jejich 1) stručné představení, 2) záznamové archy, 3) návod k provedení a vyhodnocení, 4) vzdělávací instruktážní videa nebo videa z ordinace a 5) odkazy na odborné publikace.

Seznam testů:

Nemůžete zde získat české verze zahraničních testů, protože jsou placené a chráněné autorskými právy (Mini-Mental State Examination (MMSE), Montrealský kognitivní test (MoCA), nebo se již nemají používat (Addenbrookský kognitivní test ACE-CZ) pro obsahující MMSE a tedy opět konflikt s autorskými právy. Proto jsme je v naší praxi opustili a přestali používat vyjma povinného MMSE pro předpis kognitiv v ČR, což je zastaralé kritérium pro pojišťovny.