Vážená paní, pane,

upozorňujeme Vás, že hodláte vstoupit na internetové stránky, které nejsou určeny široké veřejnosti, ale odborníkům, pedagogům nebo studentům. Mohl(a) byste získané informace nesprávně pochopit či interpretovat. Neneseme odpovědnost za jejich špatné využití.

Prohlašujete:

 1. že jste se s výše uvedeným poučením seznámil(a),
 2. že jste odborníkem, pedagogem nebo studentem a jste si vědom(a) rizik, kterým by se jiná osoba než odborník, pedagog nebo student vstupem na tyto stránky vystavovala

Dotazníky

Na této straně je přehled několika dotazníků k hodnocení soběstačnosti a nálady.

Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ slouží k rychlému a strukturovaného zhodnocení instrumentálních aktivit běžného života pro detekci jejich časných poruch ve stáří a ve stadiu mírné kognitivní poruchy. Dotazník soběstačnosti DAD-CZ postihuje jak základní tak instrumentální aktivity, a proto je vhodný pro všechny stadia různých demencí, především Alzheimerovy nemoci. Bristolská škála aktivit denního života BADLS-CZ je dotazník pro mírnou až velmi těžkou demenci. Každá z 20 základních a instrumentálních aktivit se hodnotí výběrem z nabídky 4 konkrétních odpovědí. Dotazník změněných schopností seniora AD8-CZ je velice jednoduchá pomůcka k rychlé detekci časných poruch v aktivitách běžného života. Škála deprese pro geriatrické pacienty GDS je nejpoužívanějším dotazníkem, kterým se zjišťuje přítomnost depresivních příznaků u seniorské populace.

Seznam dotazníků ke stažení:

Podrobnější údaje o těchto metodách je možné najít souhrnně v odborné knize
Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti – 2., přepracované a doplněné vydání, 2019. Praha: Mladá fronta. ISBN: 978-80-204-5490-4

Dotazníky soběstačnosti

Diagnostická kritéria demence vyžadují, aby byl zhodnocen kognitivní i funkční stav pacienta. Funkční stav je rovněž rozhodující pro posouzení nutnosti péče o pacienta, aby bylo možné odhadnout zátěž pečovatele během péče. Porušení soběstačnosti je prvek, který navíc silně negativně ovlivňuje kvalitu života pacientů samotných. Zlepšení či zhoršení funkčního stavu je i indikátorem úspěšnosti léčby, nebo naopak progrese choroby.

Nejrozšířenějším způsobem zjištění funkčního stavu je měření takzvaných aktivit běžného života (ABŽ), tedy činností, které pacient běžně (prakticky denně) vykonává. Dělí se na základní, mezi které patří například chůze, jídlo, nebo hygiena, a na instrumentální, mezi které patří zvládat finanční záležitosti, samostné braní léků nebo cestování, schopnost telefonovat nebo nakupovat patřičné zboží a podobně. Instrumentální činnosti jsou při Alzheimerově nemoci postiženy časněji a ve větší míře než aktivity základní.

Vhodným způsobem hodnocení aktivit běžného života jsou strukturované dotazníky. Poskytují rychlé a standardní zhodnocení pacientových aktivit bez časového zatížení lékaře, protože dotazníky vyplňuje většinou pečovatel. Dále umožňují kvantifikaci, která je nutná pro sledování pacienta v čase, pro výzkum a pro komunikaci s jinými pracovišti.

Všechny dotazníky musí být vyplněny osobou, která pacienta dobře zná a je s ním často v blízkém kontaktu. Pacient sám není někdy schopen podat spolehlivé informace o svém funkčním stavu kvůli anozognózii, která progreduje společně s postižením kognitivních funkcí. Dotazníky je možné zadat pečovateli k vyplnění ve své čekárně, nebo v průběhu vyšetřován.

Dotazníky využijí praktičtí lékaři, neurologové, psychiatři, geriatři, psychologové ošetřovatelé, ergoterapeuti a další odborníci, a to jak v praxi, tak při studiu. Některé dotazníky jsme před lety přeložili a můžete je zde volně stáhnout.

Naše přehledové články o dotaznících soběstačnosti:

 1. Bartoš A, Martínek P, Bezdíček O, Buček A, Řípová D. Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ – česká verze pro zhodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Psychiat pro Praxi 2008; 9(1):31-34
 2. Martínek P; Bartoš A. Použití dotazníků aktivit denního života u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2011, 74/107(6): 632-640
 3. Martínek P, Bartoš A. Dotazníky k hodnocení běžných činností u pacientů s Alzheimerovou nemocí. Psychiatrie, 2010; 14(4): 175-180
 4. Bartoš A, Martínek P, Řípová D. Hodnocení soběstačnosti u pacientů s mírnou kognitivní poruchou a demencíPsychiatrie, 2013; 17(1): 23-26.

Dotazník FAQ

Dotazník funkčního stavu FAQ slouží k rychlému a strukturovaného zhodnocení instrumentálních aktivit pro detekci jejich časných poruch ve stáří a ve stadiu mírné kognitivní poruchy.

Charakteristika dotazníku

 • rozsah postižení: stárnutí, mírná kognitivní porucha až středně těžká Alzheimerova nemoc

 • pouze instrumentální aktivity denního života

 • délka vyplnění: 2-5 minut

 • způsob hodnocení: 4stupňová škála 0-3 (0 - vykoná sám, 1 - vykoná sám s potížemi, 2 - potřebuje pomoc druhého, 3 - je zcela závislý – vykonává někdo druhý)

 • položek: 10

 • možnost odpovědi nelze určit: neexistuje, ale je dána možnost odhadu „nikdy nevykonával, ale byl(a)/nebyl(a) by nyní schopen/schopna“

Dotazník ke stažení

 • Dotazník funkčního stavu FAQ: pdf

Více informací

Bartoš A, Martínek P, Bezdíček O, Buček A, Řípová D. Dotazník funkčního stavu FAQ-CZ – česká verze pro zhodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Psychiat pro Praxi 2008; 9(1):31-34

Dotazník DAD

Dotazník soběstačnosti DAD postihuje jak základní tak instrumentální aktivity, a proto je vhodný pro všechny stadia různých demencí, především Alzheimerovy nemoci.

Charakteristika dotazníku

 • rozsah postižení: mírná až těžká demence

 • délka vyplnění: 5-10 minut

 • způsob hodnocení: dichotomické - Ano/Ne

 • položek: 40

 • možnost odpovědi nelze určit: ano

Dotazník ke stažení

 • Dotazník soběstačnosti DAD: pdf

Více informací

Bartoš A, Martínek P, Buček A, Řípová D. Dotazník soběstačnosti DAD-CZ – česká verze pro hodnocení každodenních aktivit pacientů s Alzheimerovou nemocí. Neurol pro praxi 2009; 10(5): 320–323

Dotazník BADLS

Bristolská škála aktivit denního života BADLS je dotazník pro mírnou až velmi těžkou demenci. Každá z 20 základních a instrumentálních aktivit se hodnotí výběrem z nabídky 4 konkrétních odpovědí.

Charakteristika dotazníku

 • rozsah postižení: mírná až velmi těžká demence

 • délka vyplnění: 9 minut

 • způsob hodnocení: graduované, nabídka 4 konkrétních odpovědí u každé aktivity

 • položek: 20

 • možnost odpovědi nelze určit: ano

Dotazník ke stažení

 • Bristolská škála aktivit denního života BADLS: pdf

Více informací

Bartoš A, Martínek P, Řípová D. Dotazník Bristolská škála aktivit denního života BADLS-CZ pro hodnocení pacientů s demencí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2010; 73/106(6): 673-677

Škála deprese pro geriatrické pacienty GDS

Škála deprese pro geriatrické pacienty GDS je nejpoužívanějším dotazníkem, kterým se zjišťuje přítomnost depresivních příznaků u seniorské populace. Jedná se o krátkou a jednoduchou metodu. Administrace může být verbální, kdy se administrátor vyšetřované osoby ptá a sám zapisuje odpovědi nebo může jít o vlastní administraci, kdy dotazník vyplňuje sám vyšetřovaný. Vyšetřovaná osoba sama posuzuje stav své nálady podle otázek za poslední týden. U jednotlivých položek jedinec zakroužkováním vybírá odpověď ANO či NE. Za každou odpověď získává 0 nebo 1 bod. Minimum je tedy 0 bodů, maximum 15 bodů.

Dotazník ke stažení

 • Škála deprese pro geriatrické pacienty GDS: pdf docx

Více informací

Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti – 2., přepracované a doplněné vydání, 2019. Praha: Mladá fronta. ISBN: 978-80-204-5490-4

Dotazník AD8-CZ

Dotazník změněných schopností seniora AD8-CZ je velice jednoduchá pomůcka k rychlé detekci časného kognitivního postižení obecně.

Dotazník obsahuje 8 otázek na změnu stavu oproti předchozí úrovni, nikoli tedy popis aktuálních schopností, ale porovnání dvou stavů. Tím se zásadně odlišuje od jiných podobných dotazníků. Je primárně určen pro blízkou osobu, která zná schopnosti pacienta nejen aktuálně, ale většinou i dříve, a proto je možné posoudit změnu stavu. Jsou možné tři odpovědi: 1) „ano, změna“; 2) „ne, beze změny“ nebo 3) „nelze určit, nevím“. Sčítá se počet odpovědí „ano, změna“. Sebeposouzení samotným pacientem je také možné, zejména u mírné demence a věku do 80 let, i když s horšími psychometrickými charakteristikami než od pečovatele.

Ústní nebo písemné vyplňování zabere průměrně tři minuty.

Dotazník ke stažení

 • Dotazník změněných schopností seniora AD8-CZ: doc pdf

Více informací

Bartoš A, Raisová M. Testy a dotazníky pro vyšetřování kognitivních funkcí, nálady a soběstačnosti – 2., přepracované a doplněné vydání, 2019. Praha: Mladá fronta. ISBN: 978-80-204-5490-4