Příspěvek na péči a komunikace

Co dělat, když se staráte o nemocného s Alzheimerovou demencí? Kde hledat pomoc? Jak získat příspěvek na péči? Poradíme Vám.

Příspěvek na péči a jak o něj požádat

Pokud se nemocný nachází v dlouhodobě nepříznivém stavu a potřebuje pomoc od jiné osoby v oblasti běžné denní činnosti a není soběstačný, má v tuto chvíli nemocný dle zákona č. 108/2006 Sb nárok na Příspěvek na péči. Ten je možné využít na hrazení asistentky sociální péče, osobní asistence, pečovatelská služba a na další záležitosti související se zabezpečením pomoci a podpory závislé osobě. Doba pečování se započítává do důchodového pojištění.

O příspěvek na péči žádá osoba, která péči potřebuje, nebo její blízký, který se o osobu stará. Žádost je třeba podat na krajské pobočce Úřadu práce ČR, v jejímž spádovém území má nemocný trvalý pobyt.

Po vyplnění formuláře vás domů přijde navštívit pracovník/ce Úřadu práce a provede šetření. Je důležité, aby Váš praktický lékař měl všechny zprávy od ostatních specialistů – doneste mu je tedy po všech provedených vyšetřeních. Na jejich základě pak píše posudek. Teprve potom přijde po nějaké době poštou rozsudek posudkového lékaře s vyjádřením o přiznané výši příspěvku.

Průkazy ZTP

Průkazky ZTP nahrazuje „Sociální karta“. Tato karta slouží jako identifikátor osob s těžkým zdravotním postižením a zaručuje držiteli výhody, jejichž rozsah se pojí se stupněm přiznaného Příspěvku na péči.

I. stupeň – lehká závislost – 800 Kč/měsíc – sociální karta TP + výhody 1. stupně

II. stupeň – středně těžká závislost – 4 000 Kč/měsíc – sociální karta ZTP

III. stupeň – těžká závislost, 8 000 Kč/měsíc – sociální karta ZTP/P

IV. stupeň – úplná závislost, 12 000 Kč/měsíc – sociální karta ZTP/P

Nezapomeňte si také zažádat o příspěvek na mobilitu! Na krajské pobočce Úřadu práce se informujte také na možnost zapůjčení pomůcek (schodolezy, plošiny).

Kdo další může s péčí pomoct?

Těžkou péči ale není možné zvládnout sám. Je třeba myslet na to, že i pečující osoba potřebuje pomoct. Nezapomínejte na to, že i Vy jste tím, kdo si také zaslouží občas odpočinout a načerpat nové síly. Konzultujte se svým praktickým lékařem vaše obtíže a neostýchejte se vyhledat odbornou pomoc v případě, že cítíte, že situace začíná být nad Vaše síly. Neváhejte se obrátit na níže uvedené kontakty, pracovníci rádi pomohou, vyslechnou Vás a poradí.

Z toho důvodu dávají pracovníci úřadu práce kontakty na pečovatelskou službu. Ta provádí úhradu teplých obědů, případně pomůže s úklidem, nákupy, nebo při osobní hygieně.

Nebojte se pozvat „cizí osobu“

Často se můžete setkat s tím, že senior odmítá pracovníka či pracovnici pečovatelské služby jako „cizí osobu v bytě“. Někdo je proto lepší návštěvu pečovatelky či pečovatele dopředu příliš neavizovat a rovnou je pozvat domů. Samozřejmě se může stát, že senior bude trvat na svém a návštěva dobře nedopadne, ale častější bývá to, že si spolu hezky popovídají a obava z „cizího člověka“ je tak rozptýlena.

Využít můžete i služeb osobní asistence, asistenti mohou s nemocným být po dobu, kdy potřebujete navštívit úřad či lékaře. Mohou být poskytovány v různém rozsahu, často se mohou krýt s nabídkou pečovatelské služby. Osobní asistent/ka by měli být vyškoleni v komunikaci s lidmi s AN a pro nemocného funguje asistent/ka hlavně jako společník. Rodinní příslušníci mohou osobního asistenta/ku využít tehdy, když potřebují někam odejít a obávají se nechat nemocného doma samotného. Výhodou osobní asistence je časová flexibilita asistentů, mohou se u nemocného střídat a lze tak s jejich pomocí zajistit 24 hodinovou péči v domácím prostředí. Služby osobní asistence jsou hrazeny klientem dle ceníku příslušné organizace

Můžete využít i služeb stacionáře pro nemocné s demencí.

Denní stacionáře pro seniory s AN jsou motivujícím prostředím, ve kterém nemocný přichází do styku s dalšími seniory a neztrácí tak možnost navazovat sociální kontakty. Pracovníci denního centra či stacionáře připravují seniorům nejrůznější tréninky paměti, ergoterapeutické a zájmové aktivity. Stacionáře či denní centra zpravidla fungují každý všední den od cca 7.30 – 16 hod, senioři mají zajištěné stravování.

Služby denního centra či stacionáře částečně hradí klient dle ceníku příslušné organizace.

Pokud vás čeká dlouhodobější absence např. operace, nebo dovolená a nevíte, kdo by se o vašeho blízkého postaral během doby, kdy budete v nemocnici, informujte se na služby odlehčovací (respitní) péče, kterou poskytují různá pobytová zařízení (oddělení respitní péče v domovech pro seniory či odlehčovací pobyty přímo v zařízeních).

Kontakty naleznete na www.gerontologie.cz, nebo na www.iregistr.mpsv.cz.
Celou řadu inspirujících informací naleznete také na www.pecujdoma.cz.

Jak komunikovat s nemocným s demencí?

Komunikovat s člověkem trpícím Alzheimerovou chorobou, nebo demencí, je náročné. Existují ale způsoby, jak takovému člověku usnadnit pochopení vašich požadavků. Mluvte jednoduše, ideálně v krátkých větách.

Zkuste si předem promyslet sdělení tak, aby obsahovalo jen jednu informaci – rozhodně nemluvte rychle a snažte se zpomalit i vaše pohyby. Mluvte příjemně a klidně. Než začnete něco důležitého sdělovat, určitě vypněte rádio, nebo televizi – další hlasy by mohly nemocného mást. Koukejte se také nemocnému přímo do očí, aby věděl, že skutečně mluvíte s ním. Neklaďte určitě více otázek najednou, rozhodování bude pro nemocného o to těžší.

Obecně se také vyvarujte jakýmkoliv změnám, přemisťování jeho věcí, případně časté přestavování nábytku. Velmi pomůže dodržovat pravidelný režim dne. Na kalendáři mějte vždy označeno, jaký je konkrétně den. Choďte také na procházky. Chvalte a povzbuzujte – je to velice důležité.

Pozor na rizikové situace v domácnosti

Velmi důležité je při péči o takto nemocného člověka myslet na prevenci rizik. Velmi často se totiž stává, že se pouští do činností, které si už nedokáže dobře naplánovat. To pak může zapříčinit celou řadu nepříjemností a bohužel i velké škody na majetku a hlavně zdraví. Mezi nejčastější případy, se kterými se setkáváme, patří:

  • postavení rychlovarné konvice na plynový sporák
  • pouštění vody
  • kutilské aktivity, které končí zraněním
  • ohřívání si jídla na plynovém sporáku bez zapálení plamene
  • otevření vchodových dveří do bytu
  • vpuštění nejrůznějších dealerů a podpis značně nevýhodných smluv

Zejména v pozdějších fázích nemoci je dobré zvážit podání návrhu k omezení způsobilosti k právním úkonům. Provádí se na podatelně soudu dle trvalého bydliště nemocného. Poté je nemocný s pečovatelem/pečovatelkou přizván k soudnímu znalci/znalkyni, který/á vyhotoví posudek a stanoví opatrovníka.